ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

02-665-3777 ต่อ 6712

Address

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม.10300